رزرو کنید

قوانین

لطفا نکات زیر را به خاطر داشته باشید:

  • پرداخت شما غیرقابل استرداد می باشد.
  • هیچ گونه لغو رزروی وجود ندارد.
  • لطفا ۱۵ دقیقه قبل از شروع تایم در محل حضور داشته باشید.
  • در انتخاب روز و تایم دقت کافی را بعمل آورید.
  • مبلغ پرداخت شده فقط به عنوان پیش پرداخت می باشد و مابقی آن در محل دریافت خواهد شد.
بارگذاری...